Τρίτη, 11 Ιουνίου 2013 13:03

Σκοπός

Το έργο προτείνει τη συστηματική μελέτη του φαινομένου των ΜΚΟ (Μη-Κυβερνητικών Οργανώσεων) στην Ελλάδα χρησιμοποιώντας μία μέθοδο ανάλυσης πολλαπλών κριτηρίων. Tα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν για τη σχεδίαση ενός πλαισίου λειτουργίας το οποίο επιτρέπει τη μάθηση μέσω της εμπειρίας που κερδίζεται στο πεδίο εργασίας (field-focused learning) και στην εκτίμηση απόδοσης (impact assessment).

Το έργο στοχεύει:

  • στον προσδιορισμό των γνώσεων και των εργαλείων διαχείρισης (management tools) για την αξιολόγηση των επιπτώσεων της δράση των ΜΚΟ έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η σχεδίαση διορθωτικών δράσεων σε επίπεδο διαχείρισης οργανισμού και την περαιτέρω βελτίωση της αποτελεσματικότητας, του οφέλους προς το κοινωνικό σύνολο και τη βιωσιμότητα των προσπαθειών τους,
  • στην παρακολούθηση, στην αξιολόγηση και στη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης έργου των ΜΚΟ στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών,
  • στην παροχή εργαλείων για την υποστήριξη των ΜΚΟ έτσι ώστε να γίνουν οργανισμοί μάθησης (learning organizations),
  • στη βελτίωση της δημόσιας αναγνώρισης των ΜΚΟ και η συμβολή τους στην ανάπτυξη.

O σκοπός του υπο-έργου είναι:

  • η ενδεικτική καταγραφή των δραστηριοτήτων ελληνικών ΜΚΟ στον κοινωνικό τομέα,
  • ο σχεδιασμός ορθών πρακτικών για την μεγιστοποίηση του αντίκτυπου και της αποτελεσματικότητας των ΜΚΟ,
  • η σχεδίαση ενός πλαισίου το οποίο θα δύναται να καταστήσει μία ΜΚΟ Οργανισμό που Μαθαίνει μέσω της εκτίμησης του αντίκτυπου των δράσεων της και της αξιολόγησης της λειτουργίας της.
Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 11 Ιουνίου 2013 13:05