Παρασκευή, 12 Απριλίου 2013 09:44

Πακέτα εργασίας

Για την επίτευξη των στόχων αυτών θα υλοποιηθούν οι παρακάτω δράσεις:

  1. Διαχείριση Έργου

Περιγραφή: Διαχείριση των πόρων του έργου και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

Παραδοτέα:

1.1 Ενδιάμεση Έκθεση (Μ12)

1.2 Τελική Έκθεση (Μ24)

  1. Σχεδιασμός Ερευνητικού πλαισίου και διεξαγωγή έρευνας

Περιγραφή: Σε αυτή τη δράση η ερευνητική ομάδα θα διατυπώσει τις υποθέσεις της έρευνας και τoυς στόχους της που αφορούν τη συλλογή και την αξιολόγηση του θεωρητικού πλαισίου του έργου, θα συλλεχθούν και θα αξιολογηθούν δεδομένα σχετικά με τη δράση ΜΚΟ.

Παραδοτέα:

2.1 Γνωσιακή βάση Ελληνικών ΜΚΟ του τομέα των Κοινωνικών Υπηρεσιών και του Περιβάλλοντος (Μ11)

2.2 Ανάλυση των επιχειρησιακών προτύπων των Ελληνικών ΜΚΟ του τομέα των Κοινωνικών Υπηρεσιών και του Περιβάλλοντος (Μ12)

  1. Σχεδιασμός Εργαλείων Διοίκησης Έργου για ΜΚΟ

Περιγραφή: Σχεδιασμός μιας σειράς εργαλείων διοίκησης (management) τα οποία θα βασίζονται πάνω στις γενικές αρχές της διοίκησης έργων (project management). Η σχεδίαση στηρίζεται στη γενικά αποδεκτή αρχή ότι κάποιες βασικές λειτουργίες ενός οργανισμού μπορούν να θεωρηθούν ως έργα (projects) στα οποία εφαρμόζονται συγκεκριμένες τεχνικές διαχείρισης.

Παραδοτέα:

3.1 Εργαλεία, τεχνικές και καλές πρακτικές για την αποτελεσματική διοίκηση και διαχείριση πόρων (Μ20)

  1. Σχεδιασμός Πλαισίου Οργανωσιακής Μάθησης

Περιγραφή: Θα σχεδιαστεί ένα ευέλικτο και εύκολο στην εφαρμογή πλαίσιο αξιολόγησης αφού πρώτα καθοριστούν οι διαδικασίες που απαιτούνται έτσι ώστε μια ΜΚΟ να αναπτύξει οργανωτική μνήμη με βάση τα πορίσματα των δράσεων 2 και 3. Θα αναπτυχθούν μηχανισμοί λήψης αποφάσεων καθώς και μηχανισμοί αξιολόγησης αποτελεσμάτων.

Παραδοτέα:

4.1 Πλαίσιο Οργανωσιακής Μάθησης για ΜΚΟ (Μ24)

  1. Διάχυση αποτελεσμάτων

Περιγραφή: Διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου μέσω της σχεδίασης Ιστοτοπου του έργου, ενημερωτικού υλικού, της συμμετοχής σε συνέδρια σχετικά με το αντικείμενο, της δημοσίευσης αποτελεσμάτων του έργου σε συνέδρια και περιοδικά.

Παραδοτέα:

5.1 Υλικό διάχυσης – Ιστότοπος (Μ6)

5.2 Υλικό διάχυσης – Φυλλάδιο (Μ12)

5.3 Τρεις Δημοσιεύσεις σε Διεθνή/Ελληνικά Συνέδρια και Περιοδικά (Μ24)

5.4 Συμμετοχές σε Διεθνή και Εθνικά Συνέδρια (Μ24)

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 11 Ιουνίου 2013 13:02